Inledning

Huvudfrågan i European Agencys projekt för organisation av stödåtgärder (organisationsprojektet) var: Hur är stödsystem organiserade för att möta behoven hos elever med funktionsnedsättningar i inkluderande miljöer? Tanken var att man skulle svara på den frågan genom att hitta konkreta exempel som kan hjälpa länder att tillämpa en mer rättighetsbaserad strategi för utbildning. För att kunna åstadkomma en sådan strategi måste man komma bort från de tankesätt där fokus ligger på individuellt stöd till elever med funktionsnedsättning (som ofta måste föregås av medicinsk diagnos) och i stället börja överväga hur systemet kan organiseras så att vanliga skolor får det stöd som de behöver för kunna ge alla elever det de har rätt till. Detta innebär att organisationen bör vara sådan så att alla elever får uttrycka sina åsikter, har tillgång till stöd när de behöver det, får gå i den vanliga skolan tillsammans med jämnåriga i området och har lika möjligheter till likvärdig utbildning utan diskriminering.

Ett möte mellan EU:s utbildningsministrar i Paris i mars 2015 ledde till en förklaring om främjande av medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning. Ministrarna kom överens om att man skulle öka ansträngningarna för att åstadkomma inkluderande undervisning, som förutom andra resultat, även motverkar rasism och alla former av diskriminering, samt lär eleverna att förstå och acceptera att det finns olika åsikter, övertygelser, trosuppfattningar och livsval. 

European Agencys medlemsländer har efterfrågat material som kan användas på ett mer praktiskt sätt i arbetet med att tillämpa rekommendationerna från projektet. I projektet har man betonat vikten av att skapa lärande kulturer och arbeta tillsammans med föräldrar och viktiga intressenter för att åstadkomma förändring. I detta stödmaterial har vi därför försökt sätta samman material från organisationsprojektet och andra av European Agencys arbeten med relevant material från andra aktörer på området i syfte att tillhandahålla ett ramverk för samverkansinriktad dialog. En sådan dialog är ett måste för att resultat ska uppnås. Om detta material används som utgångspunkt för reflektion och diskussion kan det ha inverkan på värderingar och attityder hos dem som tar del i debatten, liksom på deras kunskap och förståelse för frågan.

Genom detta material bör det stå klart att inkludering i ord och handling är alla intressenters ansvar. Materialet bör kunna bidra till att man uppnår större tydlighet när det gäller inkluderande undervisning och till att man kan ta sig förbi de hinder som uppstår i olika sammanhang, som olika språk, kultur och traditioner. I materialet används en bred definition av inkluderande undervisning som en fråga som angår alla elever. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning intar dock en särställning med tanke på den ursprungliga frågan i projektet. I diskussioner bör man dock hålla alla elevers rättigheter i åtanke (med hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter).

Materialet är främst avsett för beslutsfattare på nationell och lokal nivå som, även om de oftast deltar i operationella diskussioner, bör skapa möjligheter till dialog om strategiska angreppssätt. Utförligare vägledning finns i handboken.

Mer information om projektet finns på organisationsprojektets webbsidor. Huvudresultaten och rekommendationerna finns sammanfattade i den kortfattade policyn för projektet.

Detta stödmaterial är också tillgängligt på engelska.