Öka inkluderingsmöjligheterna

 

Hur kan FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning införlivas i den nationella/lokala policyutformningen för att säkerställa att alla elever får en kvalitetssäkrad utbildning?

Enligt organisationsprojektet bör nationell lagstiftning och den praktiska utbildningspolitiken följa principerna i både FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen och upprätthålla alla elevers rätt till fullt deltagande tillsammans med jämnåriga i den lokala skolan. Följande bör särskilt beaktas:

 • rätten att få tillgång till inkluderande undervisning av god kvalitet
 • icke-diskriminering på grund av funktionsnedsättning
 • barnets rätt att uttrycka sina åsikter
 • tillgång till stöd.

Förutom rätten TILL utbildning är det därför även av största vikt att elevens rättigheter INOM utbildningen också respekteras. För att man ska kunna lösa några av utmaningarna som diskuteras i materialet nedan krävs ett departementsöverskridande angreppssätt och samarbete på alla nivåer.

Material

EU-parlamentets rapport om medlemsstaternas politik för barn med funktionsnedsättning

I rapporten tas följande upp:

 • de allmänna rättigheterna och principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (sidan 35)
 • det rättsliga ramverket på EU-nivå, de viktigaste resultaten (sidan 36)
 • rätten till inkluderande utbildning (sidan 50, 97–105, 134) som utgångspunkt för fortsatt läsning och föreslagna diskussioner nedan.

Eurochild och Inclusion Europe: Children’s Rights for All! The Implementation of UNCRC for Children with Intellectual Disabilities [Barnrättigheter för alla. Att tillämpa FN:s barnkonvention för barn med intellektuell funktionsnedsättning] (2011)

I denna rapport sammanfattas några av de utmaningar som länder runtom i Europa står inför (sidan 17–23). 

See me; Hear me. A Guide to using the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities to promote the rights of children [Se mig, hör mig. Handbok om hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan användas i arbete för barns rättigheter] 

I denna rapport från brittiska Save the Children (sidan 67–83) analyseras FN:s konventioner om barnets rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning i syfte att öka förståelsen för barn med funktionsnedsättningar.

Läs sidan 106–107 om rätten till utbildning och sidan 117 om principer och tips på påverkansarbete.

The right of children with disabilities to education: A rights-based approach to inclusive education [Rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning: en rättighetsbaserad strategi för inkluderande undervisning]

På sidan 25–27 i detta dokument beskriver Unicef de aktuella normerna för mänskliga rättigheter (barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) och deras bakomliggande principer.

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkter – lagstiftning

 • Hur är vår nationella lagstiftning och våra styrdokument formulerade när det gäller att säkerställa barn med funktionsnedsättnings rättigheter?
   
 • Är lagstiftningen och policydokumenten skrivna på ett rättighetsbaserat eller ett behovsbaserat språk? Vilka blir konsekvenserna av en sådan här förändring?
   
 • Hur väl täcker den nuvarande lagstiftningen skyldigheten att ge barn med funktionsnedsättning stöd och rimliga anpassning?

På sidan 47 i Unicefs dokument finns ett förslag på begreppsram med resultatindikatorer för ett inkluderande utbildningssystem.

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkter – indikatorer

 • Var går det att få tag på uppgifter som underlag för dessa indikatorer i ditt land? Vad kan göras för att skaffa information och hitta underlag som gör att framstegen på dessa områden kan bedömas? (Se även frågan om indikatorer i den gula delen i denna resurs.)

I Unicefs dokument (sidan 10) återfinns ett antal viktiga punkter för ett annorlunda pedagogiskt angreppssätt.

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkter – ökad delaktighet

 • Fundera över i vilken mån nedanstående punkter gäller er läroplan och ert pedagogiska arbete. Vad visar att eleverna faktiskt är delaktiga och inte bara är närvarande?
   
 • I hur stor utsträckning deltar barn med funktionsnedsättning i skolans verksamhet och i samhällslivet runtomkring?
   
 • Hur väl fungerar rutiner för uppföljning och utvärdering för att se till att barnens och familjernas rätt till delaktighet tillgodoses, så att de inte bara blir passiva mottagare av åtgärder?

(Se även i den rosa delen av detta stödmaterial.)

Unicefs rapport om läget för barn i världen från 2013

I denna rapport beskrivs hörnstenarna i inkludering (i inledningen på sidan 3 och på sidan 9) och förändrade attityder (sidan 11–13) (se även i den blå delen av detta stödmaterial).

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkter – ändra hindrande attityder

 • Vad kan göras för att förändra de attityder som leder till diskriminering?

Organisation av stödåtgärder – sammanfattande rapport

I denna rapport, som sattes samman för projektseminarierna, sammanfattas viss information från de olika länderna, och här ges förslag på frågor att diskutera (sidan 2–4).

Unicefs Legislation and Policies for Inclusive Education [Lagstiftning och politik för inkluderande undervisning]

I denna broschyr och tillhörande webbinarium ges en översikt över en rättighetsbaserad strategi för inkluderande undervisning, inbegripet de övergripande åtgärder som behövs på myndighetsnivå för att inkluderande undervisning ska åstadkommas.