Öka inkluderingsmöjligheterna

 

Vad betyder inkluderande undervisning för intressenter på nationell/lokal nivå hos oss?

Denna fråga är sammanlänkad med alla andra frågor i stödmaterialet eftersom den handlar om att uppnå begreppsmässig klarhet och en gemensam syn som kan driva på utvecklingen mot inkludering. Gemensamma principer är a och o för en enhetlig utveckling av policy och praktik.

Inkluderingsagendan handlar om alla elevers rätt till kvalitetssäkrad utbildning. Alla beslutsfattare inom utbildningssektorn och alla lärare måste ta ansvar för alla elever.

Det behövs även tydlighet rörande vem som har ansvar för vad bland alla intressenter. Det måste finnas starka band och ömsesidigt stöd mellan de som arbetar på alla nivåer i systemet, från lärare och rektorer till beslutsfattare och politiker på nationell och lokal nivå.

På varje enskild nivå måste hänsyn dessutom tas till individ- grupp- och organisationsaspekter.

Genom effektivt samarbete och samverkan kan perspektiven breddas och förståelsen för varandra öka. Endast genom sådan samverkan kan inkluderingsmöjligheterna öka i utbildningssystemet i stort.

Tanken är att materialet och de tillhörande frågorna ska få intressenter att fundera över vad som menas med inkluderande undervisning i det sammanhang som de verkar i och vad som behöver göras för att få till stånd ett förändrat synsätt

Resurser

Organisation of Provision to support Inclusive Education Literature Review

I denna översikt undersöks aktuell litteratur om verksamma sätt att organisera stödåtgärdssystem för att uppfylla behoven hos elever med funktionsnedsättning i den ordinarie utbildningen. Se särskilt sidan 11–12 där man diskuterar begrepp i förändring.

Unescos riktlinjer för inkludering

Syftet med riktlinjerna är att stödja länders förståelse för inkluderande undervisning i ett vidare sammanhang och stärka deras fokus på inkludering i alla utbildningsrelaterade strategier och planer. Se avsnitten om hur inkludering definieras, om sambandet mellan inkludering och kvalitet och om inkludering och kostnadseffektivitet.

Svenska Unescorådet har tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten låtit översätta riktlinjerna till svenska: http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Riktlinjer-för-inkludering-att-garantera-tillgång-till-utbildning-för-alla.-Del-1-inlaga.pdf

Learning Better Together [Vi lär oss mer tillsammans]

I denna rapport från Nya Zeeland presenteras ett antal tankar om inkludering – och om vad inkludering inte är! (Se sidan 14–17.)

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkter – begrepp

  • Diskutera innebörden i begreppen integrering och inkludering. Ställ till exempel följande frågor: Är inkludering en placeringsfråga, en fråga som endast gäller elever med funktionsnedsättning eller en fråga om alla elevers deltagande i kvalitetssäkrad utbildning?

Learning from our Neighbours [Att lära av våra grannar]
Rapport skriven som en del i projektet A School for All – Development of Inclusive Education [En skola för alla – skapa inkluderande undervisning] finansierat av EU (Kolarctic ENPI CBC)

I denna rapport undersöks vad begreppet inkludering innebär och hur man arbetar i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Ryssland. Läs särskilt sidan 11–30.

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkt – en typologi för inkludering

  • Vad innebär inkludering i ert nationella sammanhang i jämförelse med länderna som tas upp i rapporten? Sammanfatta huvudbudskapet som sedan kan vidarebefordras till kolleger och andra berörda.

Rapporterna från besöken i de olika länderna (finns endast på engelska) inom projektet om organisation av stödåtgärder

I rapporterna från besöken i de olika länderna beskrivs de inkluderande principer som utvecklats på de olika skolorna och vilken inverkan dessa har på intressenters förhållningssätt.

Sverige Sidan 11–12
Österrike Sidan 13
Tyskland Sidan 10
Malta Sidan 13–14
Slovenien Sidan 11

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkt – en gemensam syn på inkludering

  • Hur gjorde skolorna som studerades i projektet för att utveckla en gemensam syn på inkludering? (Se hänvisningarna ovan.) Vilka idéer kan användas som utgångspunkt för åtgärder i ert land?

Sammanfattning av resultaten och utmaningarna från projektbesöken

I denna broschyr finns en översikt över vilka faktorer som bidrar till lyckad inkludering i praktiken.

Huvudprinciper för att främja kvalitet i inkluderande undervisningsmiljöer (finns på 21 språk)

I denna broschyr sammanfattas huvudprinciperna från European Agencys senaste arbeten.

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkt – indikatorer för inkludering i praktiken

  • Diskutera de båda ovan nämnda referenserna och sätt samman en lista med möjliga indikatorer för vad det är som utgör bra inkludering i praktiken. Fundera över hur detta skulle kunna användas hos er? (Läs även gärna sidan 47 i Unicefs dokument om funktionsnedsatta barns rätt till utbildning i den gula delen av detta stödmaterial.)

Unicefs webbinarium och broschyr
1 – Conceptualizing Inclusive Education and Contextualizing it within the UNICEF Mission [Definiera och beskriv sammanhang för inkluderande undervisning utifrån Unicefs uppdrag]. I detta material diskuteras varför det är viktigt med inkluderande undervisning och vad inkluderande undervisning är och inte är.