Öka inkluderingsmöjligheterna

 

Vad är det som gör att inte alla barn och unga får chans till delaktighet och lärande och vad kan göras för att åtgärda det?

Unicef (2013) beskriver delaktighet som en pågående process där barn får uttrycka sina åsikter och aktivt delta när beslut som rör dem ska fattas på olika nivåer. För att detta ska uppnås menar Unicef att det behövs informationsutbyte och dialog mellan barnen/ungdomarna och de vuxna grundad på ömsesidig respekt och med genuin hänsyn till barnens åsikter utifrån ålder och mognad (Take Us Seriously [Ta oss på allvar], sidan 7).

I undervisningen, och i hela inlärningsprocessen, kan det finnas hinder eller omständigheter som begränsar elevernas fulla deltagande. Många elever har olika behov (för en kortare eller längre tid) som behöver tillgodoses för att de ska kunna ta del i alla aktiviteter och fullt ut ta del av de möjligheter som finns.

Fullt deltagande och aktiv delaktighet kan hindras av sådant som negativa attityder och bristtänkande, fysiska hinder, bristande tillgång till kommunikationshjälpmedel och rätt information i tillgänglighetsanpassade format eller bristande självförtroende och/eller utbildning i de färdigheter som behövs för att delta.

I European Agencys arbete rörande delaktighet betonas att det inte räcker med att vara fysiskt närvarande, utan eleverna måste hela tiden vara sysselsatta med meningsfulla aktiviteter (utifrån sådant som social utveckling och utbildningsmål) som är likvärdiga med de som deras klasskamrater deltar i.

De utmaningar som lyfts kräver ett förändrat synsätt, reflektion över praktiken samt det allra viktigaste, lyssna på eleverna och deras vårdnadshavare för att kunna ge ett generellt stöd som gynnar alla elever.

Resurser

Organisation of Provision to support Inclusive Education Literature Review

På sidan 40–46 i litteraturöversikten diskuteras vilket stöd som behövs för att eleverna ska kunna delta i klassrummet.

Organisation av stödåtgärder – sammanfattande rapport (finns på 21 språk)

I denna projektrapport (sidan 14–16) sammanfattas information om undervisningsmetoder, läroplaner, bedömning och organisation av stödåtgärder.
Titta gärna på filmen nedan från ett projekt som anordnades av Schoolwide Integrated Framework for Transformation [Skolövergripande ramverk för förändring] i USA som visar hur personal arbetar tillsammans för att alla elever ska kunna delta fullt ut.

SWIFT IN 60-film: Fully Integrated Organisational Structure [Helt integrerad organisationsstruktur] 

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkt – förutsättningar för delaktighet

Fundera över hur effektiva nedanstående strategier är när det gäller att åstadkomma delaktighet hos er:

  • inkluderande arbetssätt för undervisning och lärande
  • läroplaner
  • bedömningsrutinerna
  • användningen av assistenter som stöd i lärandet
  • individuella undervisningsplaner.

Om du vill veta mer om hur assistenter för stöd i lärandet kan användas effektivt finns evidensbaserad vägledning här

Unicef: Take us seriously [Ta oss på allvar]

I denna rapport diskuteras vad som menas med delaktighet och hur man kan få det att fungera för elever med funktionsnedsättning.

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkt – hinder för delaktighet

  • Läs sidan 11 om de främsta hindren för delaktighet.
  • Fundera över i hur stor utsträckning dessa hinder finns hos er. Vad kan göras för att få bort dessa hinder?
  • Läs sidan 17, 21–23 och 39–41. Skriv en förklaring till vad det är ni försöker uppnå genom fullt deltagande för alla elever. Vad finns det för belägg för att delaktigheten hos er är meningsfull? Hur vet ni att ökad delaktighet för elever med funktionsnedsättningar ger bättre resultat? (Se även frågan nedan om rimlig anpassning och frågorna om ökad delaktighet i den gula delen av detta stödmaterial.)

Implementing Inclusive Education – A Commonwealth Guide to Implementing Article 24 of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities [Inkluderande undervisning i praktiken – en vägledning för att omsätta artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i praktiken]

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkt – rimlig anpassning

Läs sidan 271–274 om att undanröja hinder. Utgå från checklistan med rimliga anpassningar på sidan 264 och fundera över vilka strategier som för närvarande tillämpas hos er. Vad kan göras för att fler strategier ska börja användas hos er? (Se även de ovan nämnda hindren för delaktighet och frågorna om hur olikheter kan hanteras i den gröna delen av detta stödmaterial.)

Inom projektet Reasonable Adjustments [Rimlig anpassning] i England har filmmaterial tagits fram, där man visar hur skolor anpassar policy och praktik inom undervisning och stödfunktioner för elever med funktionsnedsättning. ALL personal har ett ansvar, och det ansvaret är förebyggande (och utgår alltså inte från enskildas individuella behov). Det innebär att anpassningarna måste finnas på plats genom en tillgänglig lärmiljö innan eleverna med behov av särskilt stöd börjar på skolan och att man ställer upp på tanken att alla har rätt att vara med och att det inte får finnas några hinder för delaktighet och lärande.

Tillgång till tillgänglig information för livslångt lärande

I rapporten från European Agencys ”i-access projekt” betonas att tillgång till information är en grundläggande rättighet för alla elever. I ett samhälle som alltmer förlitar sig på IKT är det av yttersta vikt att information tillhandahålls på ett sådant sätt att alla kan delta på lika villkor. 

IKT för inkludering

I detta projekt kommer man fram till att IKT för inkludering (ICT4I) förutsätter en ny pedagogik där IKT utnyttjas för att ge alla elever möjlighet att fatta, och verkställa, beslut om sitt eget lärande. I projektrapporten betonas vikten av att alla beslutsfattare och de som arbetar med IKT för inkludering i praktiken måste anpassa sitt sätt att arbeta för att undanröja hinder och ge alla elever tillgång till de möjligheter som tillgänglig, tillgänglighetsanpassad IKT till rimlig kostnad kan ge.

picture of a question mark within a circleDiskussionspunkt – IKT för inkludering

Ramverket för policyuppföljning inom ICT4I-området kan hämtas via länken IKT för inkludering ovan och kan anpassas efter de olika omständigheterna i olika länder. Fundera över policymålen i listan och de åtgärder som bör följas upp. Hur kan dessa anpassas så att de kan användas för uppföljning av hur IKT används för inkludering hos er? Vilka hinder behöver prioriteras?

Följande praktiska exempel kan också vara till nytta:

Using ICT to support inclusion in Sweden [Använda IKT för att åstadkomma inkludering i Sverige] på IEA:s webbplats

De praktiska exemplen på hur tillgänglig information kan tillhandahållas som samlats in genom i-access-projektet kan hämtas här.

Fler referenser

Inclusive Education in Action [Inkluderande utbildning i praktiken]

Nedanstående praktiska exempel finns på webbplatsen Inclusive Education in Action [Inkluderande utbildning i praktiken] och kan användas som utgångspunkt för diskussioner om vilka strategier som används för att tillgänglighetsanpassa lärprocessen.

En blind elev berättar om sina erfarenheter
Aktionsforskning om att minska hindren för delaktighet i Italien.
Skapa en skola för alla i Sverige
Skapa en tillgänglighetsanpassad skolmiljö i Finland
Fler praktiska exempel från projektet om rimlig anpassning i Storbritannien finns här.

Embracing Diversity: Toolkit for creating inclusive, learner-friendly environments [Att ta tillvara mångfalden: verktygslåda för att skapa inkluderande, elevvänliga miljöer]

I broschyr 1 finns ett självutvärderingsverktyg som ni kan använda för att utvärdera er skolmiljö och planera för hur den kan utvecklas ytterligare.
I broschyr 3 diskuteras möjliga hinder för lärande.
Broschyr 4 och 5 handlar om hur man skapar en inkluderande och studievänlig miljö i klassrummet.
Mer information och praktiska tips finns i specialbroschyrerna, som även de kan hämtas via länken ovan.

Unicefs webbinarier

10: Access to School and the Learning Environment [Tillgänglighetsanpassning av skolan och lärmiljön]
11: Universal Design for Learning [Universell design för lärande]
12: Teachers, Inclusive Child-centred Teaching and Pedagogy [Lärare, inkluderande barncentrerad undervisning och pedagogik]

Ovanstående föredrag (cirka 30 minuter långa) kan användas som underlag för mer detaljerade diskussioner om planering för att alla elever ska få delta fullt ut. Hänvisning till dessa webbinarier och broschyrer finns även i de gröna frågorna.